Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Przepisy wpływające na praktykę obrotu gospodarczego.
Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 2004, autor Paweł Litwiński
Jak już informowaliśmy, od 15 stycznia obowiązują przepisy znowelizowanego kodeksu spółek handlowych. Wiele z nich wyjaśnia wątpliwości narosłe wokół niektórych unormowań. Tego rodzaju korekty zostaną tu jedynie zasygnalizowane. Więcej o nowościach, które mogą wpłynąć na praktykę obrotu gospodarczego.

Definicja spółki dominującej i zależnej. Została uściślona definicja spółki dominującej, gdy chodzi o powiązania osobowe między organami spółki dominującej i zależnej. Obok członków zarządu wymienia się teraz także członków rady nadzorczej jako tych, których obecność może wywołać stosunek dominacji, jeśli te same osoby zasiadać będą w tych organach w spółce dominującej i w zarządzie spółki (spółdzielni) zależnej (art. 4 § 1 pkt 4 lit. d; podawane przepisy zawsze oznaczają kodeks spółek handlowych). Ponadto zmieniona konstrukcja tego przepisu odwróciła dotychczasową zasadę, która powodowała stosunek dominacji, gdy więcej niż połowa członków zarządu spółki dominującej była jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej. Teraz stosunek ten powstanie, gdy to członkowie zarządu (rady nadzorczej) spółki dominującej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki.

Skutki pytania o stosunek dominacji. Kiedy spółka będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem w innej spółce otrzyma pytanie od uprawnionych (akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej), czy pozostaje wobec niej w stosunku dominacji lub zależności, później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy, bieg terminu udzielenia takiej odpowiedzi rozpocznie się dopiero w dniu następującym po dniu, w którym takie zgromadzenie się zakończyło (art. 6 § 5). Tym samym nieudzielenie odpowiedzi przed zgromadzeniem, inaczej niż dotychczas, nie pozbawia takiej spółki możliwości wykonywania praw z przysługujących jej udziałów lub akcji (w szczególności czynnego udziału w takim zgromadzeniu, w tym głosowania).

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji. Odpowiedzialności spółki oraz osób, które działały w jej imieniu, za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji nadano charakter odpowiedzialności solidarnej (art. 13). Wspólnik i akcjonariusz odpowiadają solidarnie ze spółką i osobami działającymi w jej imieniu do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Umowa z członkiem zarządu spółki dominującej. Tak jak dotychczas zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej (art. 15 § 2) wymaga zgody rady nadzorczej spółki zależnej. Jeżeli jednak spółka zależna nie ma rady nadzorczej, potrzeba będzie zgoda zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej, a nie - jak przed nowelizacją - tych organów spółki zależnej.

Uchwały wspólników. Doprecyzowano art. 17 § 1. Zmiana zwrotu "uchwały zgromadzenia wspólników" na "uchwały wspólników" wykluczyła możliwość literalnej interpretacji np. art. 228 pkt 3 i 4, które wymagają właśnie uprzedniej uchwały wspólników (a taka uchwała może być podjęta poza zgromadzeniem wspólników) na dokonanie niektórych czynności prawnych dotyczących przedsiębiorstwa lub nieruchomości. Ratio legis tych przepisów nakazuje objąć przewidzianą w art. 17 § 1 nieważnością czynności prawnej wszelkie sytuacje, w których ustawa wymaga uchwały wspólników, abstrahując od kwestii, że może ona zostać podjęta na zgromadzeniu albo bez odbycia zgromadzenia (art. 227).

Konstytutywny charakter wpisu do rejestru spółki jawnej. Jeśli chodzi o spółki osobowe, to istotne zmiany obejmują spółkę jawną. Powstanie ona dopiero z chwilą wpisu do rejestru, a osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu (zawarciu umowy), a przed wpisaniem do rejestru, odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z tego działania. Wpis spółki jawnej do rejestru, podobnie jak wpis innych osobowych spółek handlowych, stał się zatem konstytutywny (prawotwórczy). Zmienił się również art. 31 § 3 i teraz wspólnik spółki jawnej nie jest odpowiedzialny subsydiarnie za zobowiązania powstałe przed wpisem do rejestru - co wiąże się ze zmianą charakteru wpisu spółki jawnej do rejestru na konstytutywny. Przed jego dokonaniem wspólnicy odpowiadają bezpośrednio, gdyż z reguły jednocześnie działają w imieniu spółki przed jej rejestracją (patrz art. 25 § 2).

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Spółka cywilna będzie mogła zostać przekształcona w spółkę jawną, co wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Spółka cywilna będzie zobowiązana dokonać takiego przekształcenia, jeżeli jej przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą (zgodnie z przepisami o rachunkowości) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotychczas kwotą graniczną było 400 tys. euro, a nie 800 tys. euro. Przed zgłoszeniem do rejestru wspólnicy mają obowiązek dostosować umowę spółki cywilnej do przepisów o umowie spółki jawnej (art. 26 § 6). Nowela wyraźnie ustanawia zasadę następstwa prawnego (sukcesji) (art. 26 § 5).

Wartość wkładu. Słuszna zmiana polega na innym określeniu udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej. Udział ten ma odpowiadać wartości rzeczywiście wniesionego wkładu, a nie - jak dotychczas - wartości wkładu określonej w umowie (art. 50 § 1). Mogą się one bowiem różnić.

Podmioty spółki partnerskiej. Nowelizacja umożliwia korzystanie z formuły spółki partnerskiej kolejnej grupie osób wykonujących tzw. wolny zawód. Chodzi mianowicie o inżynierów budownictwa (art. 88).
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.