Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Czy wypłaty z konta wspólnego są darowizną ?
Małżonkowie są współwłaścicielami konta, ale tylko jedno z nich dokonuje wpłat. Czy wypłata pieniędzy przez małżonka, który nie dokonuje wpłat, może być potraktowana jako darowizna?
AGNIESZKA CHECHLIŃSKA - radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Jeżeli łączy ich ustawowa wspólność małżeńska, to obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków lub jednego z nich w okresie istnienia małżeństwa. Małżonkowie z mocy ustawy uprawnieni są do zarządzania majątkiem wspólnym. Istotą wspólnego rachunku bankowego jest występowanie w roli posiadacza rachunku więcej niż jednej osoby.
Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego może: dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.
Prawo zakłada równouprawnienie współposiadaczy rachunku w zakresie korzystania z rachunku bankowego i dysponowania zgromadzonymi na nim środkami. Istnieje możliwość umownego zróżnicowania statusu współposiadaczy, jak również wprowadzenia wymogu łącznego dokonywania niektórych czynności. Jednak, zgodnie z obowiązującym poglądem doktryny istotę rachunku wspólnego upatruje się w równym statusie wszystkich współposiadaczy; roszczenia i uprawnienia wynikające z umowy rachunku bankowego przysługują wszystkim współposiadaczom w równym zakresie.
Wątpliwość pojawia się w sytuacji, w której tylko jeden ze współposiadaczy wpłaca środki na wspólne konto, a drugi dokonuje z niego wyłącznie wypłat. Sytuacja taka powoduje przysporzenie w majątku tej drugiej osoby bez ponoszenia przez nią jakichkolwiek ciężarów podatkowych. Powstaje pytanie, czy nie dochodzi tu do obejścia prawa, przepisów o darowiźnie i podatku od spadków i darowizn. Można by pokusić się o odpowiedź twierdzącą, z pominięciem jednak sytuacji, w której ze wspólnego konta korzystają małżonkowie objęci wspólnością ustawową małżeńską. Ustawowa wspólność małżeńska obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków lub jednego z nich w okresie istnienia małżeństwa. Małżonkowie z mocy ustawy uprawnieni są do zarządzania majątkiem wspólnym. Trudno więc uznać, aby w ramach wspólnego majątku mogło dochodzić do darowizny.
AT
PODSTAWA PRAWNA
Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Art. 36 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.