Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

EKSPERT RADZI 

Kiedy można wnieść skargę na bezczynność w postępowaniu przed sądem administracyjnym 
Do jakiego sądu wnosi się skargę? Jaki sąd jest właściwy w rozpatrywaniu skarg na bezczynności sądu? Co powinna zawierać skarga? Jakie są rodzaje orzeczeń w przypadku skargi na bezczynność sądu?
 
 
Postępujący wzrost długości trwania postępowań sądowych spowodował konieczność wprowadzenia mechanizmu, zapobiegającego przewlekłości postępowania, który stanowiłby gwarancję dla strony, do rozpoznania sprawy dotyczącej jej interesów w możliwie racjonalnym terminie. Stworzone zostało uniwersalne rozwiązanie odnoszące się do każdego rodzaju postępowania, w tym również postępowania sądowoadministracyjnego, tj. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowania sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
Zgodnie z art. 2 powołanej wyżej ustawy, skarżący albo uczestnik postępowania na prawach strony może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Dotyczy to przypadku, kiedy postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne do rozstrzygnięcia sprawy.
Sądem właściwym do rozpoznania skargi na bezczynność jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie, w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego jest to zawsze Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpoznaje skargi na bezczynność odnoszące się do postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Skargę wnosi się do sądu, przed którym toczy się postępowanie w czasie trwania tego postępowania. Sąd, w stosunku do którego formułowane są zarzuty dotyczące przewlekłości postępowania, nie ma prawa dokonywać żadnych czynności dotyczących skargi, z wyjątkiem przekazania skargi do rozpoznania sądowi właściwemu bezpośrednio nadrzędnemu wraz z całością akt danej sprawy.
Skarga powinna czynić zadość wymagań przewidzianym dla pisma procesowego, które określają przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a ponadto zawierać obligatoryjnie: żądnie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy, oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Brak zachowania powołanych wyżej elementów skargi powoduje, że sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca ją bez wzywania do uzupełnienia braków.
Skargę na bezczynność w postępowaniu sądowo-administracyjnym rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów, stosując w sprawach nieuregulowanych w sposób odpowiedni przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Sąd zawiadamia o toczącym się postępowaniu Skarb Państwa - w osobie prezesa tego sądu, którego działania lub zaniechania skarga dotyczy, który może zgłosić swój udział w postępowaniu na prawach strony.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę na bezczynność jest zobowiązany wydać orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, począwszy od dnia złożenia skargi. Sąd rozpoznający skargę na bezczynność wydaje dwa rodzaje orzeczeń merytorycznych. Skargę niezasadną oddala, natomiast uwzględniając skargę, stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.
Strona w postępowaniu sądowoadministracyjnym, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu przed sądem cywilnym dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa.
MARCIN ŁOŚ
radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843).
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.