Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

PIT | Rozliczenie ulgi odsetkowej.
Zawiadomienie jest prawomocne po 21 dniach 
Zawiadomienie o zakończeniu budowy, decydujące o możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej, staje się prawomocne po 21 dniach od doręczenia go organowi.

Z ulgi odsetkowej można korzystać już tylko na zasadzie praw nabytych. Prawo do odliczania odsetek od pożyczek i kredytów mieszkaniowych przysługuje podatnikom, którzy podpisali umowy w latach 2002-2006. Ulga odsetkowa była obwarowana licznymi warunkami. Podatnicy muszą je wszystkie spełnić. Jeden z nich dotyczy osób budujących domy jednorodzinne. Jak wyjaśnia Marcin Łoś, radca prawny z Kancelarii Galicki Litwiński Chechlińska Łoś, przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako jeden z warunków dopuszczalności zastosowania ulgi odsetkowej, czyli odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - wymieniał konieczność wylegitymowania się przez podatnika pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego.
Zgodnie z tym przepisem podatnik inwestujący w dom musi zakończyć budowę w ciągu trzech lat. Trzyletni termin, w którym trzeba się zmieścić, aby skorzystać z ulgi, liczy się od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Koniec inwestycji to potwierdzenie określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego. A w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.
- W kwestii interpretacji sformułowania pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego przepis ustawy podatkowej odsyłał wprost do przepisów prawa budowlanego - podkreśla Marcin Łoś.
Zgodnie zaś z art. 54 prawa budowlanego, co do zasady, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W praktyce oznacza to, że podatnik budujący dom zakończy inwestycję po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy i upływie 21-dniowego terminu do zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli organ w ustawowym terminie nie wyda decyzji i jej nie doręczy, milcząco wyraża zgodę na użytkowanie domu.
Dla celów ulgi odsetkowej o zakończeniu budowy domu przesądza upływ 21-dniowego terminu do sprzeciwu organu na użytkowanie. Zgodnie z prawem budowlanym za moment zakończenia budowy budynku mieszkalnego należy uznać datę uprawomocnienia się zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.
PRZYKŁAD: UTRATA PRAWA DO ULGI
Podatnik uzyskał pozwolenie na budowę domu w czerwcu 2004 r. Trzyletni termin na zakończenie inwestycji, z którą związana jest ulga odsetkowa, liczy się w tym przypadku od końca 2004 roku. Tym samym, żeby skorzystać z odliczenia, podatnik musiał zakończyć budowę do 31 grudnia 2007 r. Podatnik zawiadomienie o zakończeniu budowy złożył 28 grudnia 2007 r. Zawiadomienie uprawomocniło się w tym przypadku już w styczniu 2008 r. To pozbawi podatnika prawa do odliczania odsetek.
Aleksandra Tarka
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.