Aktualnie znajdujesz się na:PublikacjeCzytaj dalej

publikacje

Nowe zasady od 17 października 2005 r. Jak rozstrzygnąć spór z kontrahentem przed sądem polubownym.
Gazeta Prawna nr 203 z dnia 18 października 2005 roku, autor Arkadiusz Koper, komentarz eksperta Paweł Litwiński

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) jest doskonałą alternatywą dla drogiego i przewlekłego postępowania przed sądami powszechnymi. Od 17 października tego roku obowiązują całkiem nowe uregulowania dotyczące sądu polubownego. Na arbitraż decyduje się coraz więcej przedsiębiorców.

Postępowanie przed sądem polubownym jest nie tylko tańsze i szybsze niż przed zwykłym sądem, ale także zdecydowanie mniej sformalizowane. Daje także stronom większą samodzielność oraz realny wpływ na skład sądu i tryb postępowania. Dodatkową zaletą arbitrażu jest fakt, że wyrok wydany przez sąd polubowny jest wykonalny w 140 krajach świata. Poznanie nowych zasad dotyczących sądownictwa polubownego jest konieczne dla skutecznego dochodzenia roszczeń przez partnerów biznesowych.

Etap 1. Sporządź zapis na sąd polubowny

Aby spór majątkowy mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy cywilnoprawnej, zwanej zapisem na sąd polubowny. Zapis ten może przybrać formę postanowienia zawartego w umowie dotyczącej innego stosunku prawnego (umowie głównej, np. umowie sprzedaży zawartej pomiędzy kontrahentami). Mówimy wtedy o klauzuli arbitrażowej lub umowie o poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporu już istniejącego – tzw. kompromisie. Umowa ta wywiera dwa główne skutki prawne – pierwszy polegający na przyznaniu sądowi polubownemu kompetencji do rozstrzygania sporu objętego umową, drugi – na wykluczeniu sądownictwa państwowego.

Zapis na sąd polubowny musi mieć formę pisemną. Bez zachowania formy pisemnej zapis na sąd polubowny nie wywołuje skutków prawnych, jest dotknięty nieważnością. Zapis powinien być precyzyjny i jednoznaczny. Możliwe jest zawarcie umowy przez wzajemną wymianę dokumentów, zawierających oświadczenie woli i podpisy stron.

Wymaganie dotyczące formy pisemnej zapisu na sąd polubowny będzie spełnione także wtedy, gdy zamieszczony on zostanie w oświadczeniach stron złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść (np. poczta elektroniczna, listy, telegramy itp.). Zapis na sąd polubowny może także zostać zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej. Wówczas w zakresie sporów ze stosunku spółki (np. dotyczących członkostwa w niej) wiąże on spółkę oraz jej wspólników.

W zapisie na sąd polubowny koniecznie musimy wskazać przedmiot konkretnego sporu albo stosunek prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć.

PRZYKŁAD Spółki X i Y są stałymi partnerami biznesowymi. Dosyć często zawierają różnego rodzaju umowy związane z ich bieżącą działalnością. Zarządy obydwu firm doszły do wniosku, że nie chcą tracić czasu na długotrwałe procesy przed sądami państwowymi i postanowiły skorzystać z sądownictwa polubownego. W tym celu spółki podpisały zapis na sąd polubowny, w którym poddały pod rozstrzygnięcie arbitrażu wszystkie przyszłe spory, które miałyby wyniknąć z kontraktów je łączących. Zapis taki byłyby także możliwy już po powstaniu konkretnego sporu pomiędzy spółkami. Firmy mogłyby w nim postanowić, że sąd polubowny będzie rozstrzygał albo tylko ten konkretny spór, albo także wszystkie następne sprawy. W zapisie spółki mogłyby także postanowić, że arbitrażowi zostaną poddane tylko sprawy wynikające np. z łączących je umów sprzedaży, z wyłączeniem wszystkich pozostałych umów.

W zapisie na sąd polubowny mogą też znaleźć się postanowienia dotyczące np.:

• wskazania arbitrów lub superarbitra (przewodniczącego składu orzekającego),
• wskazania liczby lub atrybutów arbitrów (np. wykształcenia, wieku),
• wskazania sposobu powołania i wyłączenia arbitrów,
• miejsca posiedzeń sądu,
• określenia trybu postępowania przed sądem polubownym, w tym liczby instancji, w których będzie orzekał sąd polubowny,
• zastrzeżenia jednomyślności przy wydaniu wyroku,
• języka lub języków, w których będzie prowadzone postępowanie.

Etap 2. Wybierz sąd arbitrażowy

Sądy arbitrażowe mogą być sądami powołanymi przez same strony i wówczas są określane jako sądy ad hoc. Wówczas same strony sporu decydują, kto będzie arbitrem w danej sprawie oraz gdzie i w jakim trybie będą odbywać się posiedzenia sądu. Postępowanie tego typu może nie pociągać za sobą żadnych kosztów, ponieważ nigdzie nie określono, że arbitrzy muszą pobierać wynagrodzenie za udział w sprawie. Wystarczy więc tylko znaleźć kompetentną osobę, która wcale nie musi mieć wykształcenie prawniczego, i zaproponować jej orzekanie w danej sprawie.

Istnieje także możliwość skorzystania z usług sądów instytucjonalnych, powoływanych zazwyczaj przy izbach przemysłowo-handlowych. Sądy tego typu nazywane są stałymi sądami arbitrażowymi lub polubownymi. W Polsce działa kilkanaście sądów tego typu. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (www.psp.org.pl). Jednak w przypadku wyboru stałego sądu polubownego należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania. Ich wysokość będzie co prawda niższa, niż w sądzie państwowym, ale i tak będą to kwoty niemałe.

PRZYKŁAD Pomiędzy firmami X i Y powstał spór dotyczący umowy dostawy na kwotę 100 000 zł. Przed sądem powszechnym koszt postępowania w I instancji wyniesie 6600 zł. Gdyby strony zdecydowały się na apelację i kasację, to musiałyby liczyć się z wydatkiem 19 800 zł. Natomiast rozstrzygnięcie tej samej sprawy w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan kosztowałoby jedynie 8620 zł (pod warunkiem, że strony ograniczyłyby się do postępowania jednoinstancyjnego).

Strony mogą też wybrać stały sąd polubowny działający za granicą. Jego orzeczenie będzie miało taką samą moc, jak rozstrzygnięcie sądu działającego w Polsce.

Etap 3. Wybierz arbitrów

W zapisie na sąd polubowny można określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów). Równie dobrze może to być tylko jeden sędzia, jak i kilkunastu. W tym zakresie nie ma żadnych limitów. Jeśli jednak w zapisie strony nic na ten temat nie postanowią, wówczas powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów.

Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku. Są to w zasadzie jedynie ograniczenia dotyczące osób arbitrów. reszta zależy tylko od dobrej woli stron.

Zatem w sądzie polubownym sędzia nie musi mieć nawet wykształcenia prawniczego. Jedynie w stałych sądach arbitrażowych funkcjonują listy arbitrów, którzy z nimi współpracują i orzekają w sprawach, które wpływają do sądów. Wówczas strony dokonują wyboru sędziów z listy przedstawionej przez sąd. Przeważnie są to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, głównie radcowie prawni i adwokaci.

Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. W braku takiego uzgodnienia arbitrów powołuje się w następujący sposób:

• jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z nieparzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie arbitrzy powołują arbitra przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron,
• jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez jedynego arbitra, a w terminie miesiąca od dnia, w którym jedna ze stron zwróciła się o wspólne powołanie arbitra, strony tego nie uczyniły, arbitra powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron,
• jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z parzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a arbitrzy wybierają ze swego grona przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie wybrali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron.

Etap 4. Ustal sposób postępowania

W postępowaniu przed sądem polubownym strony mogą dowolnie ustalać przebieg postępowania. Zasadą jest jedynie przestrzeganie równego traktowania stron. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie. Jeśli strony same nie uzgodnią trybu postępowania, sąd polubowny może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Nie jest przy tym związany żadnymi ograniczeniami.

Postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie na arbitraż). W terminie uzgodnionym przez strony lub w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony mogą dołączyć dokumenty, jakie uznają za stosowne. Pozew lub odpowiedź na pozew mogą być uzupełnione lub zmienione w toku postępowania, chyba że sąd polubowny nie dopuści do takiego uzupełnienia lub takiej zmiany ze względu na zbyt późne ich dokonanie.

Sąd polubowny decyduje o tym, czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Wszelkie pisma składane przez stronę sądowi polubownemu powinny być doręczone drugiej stronie. Obu stronom powinny być doręczone opinie biegłych oraz inne dowody na piśmie, które sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu. Sąd polubowny może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z dokumentów, oględzin, a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować środków przymusu.

Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. W każdym jednak przypadku sąd polubowny bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego. Jeżeli sąd polubowny rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany przez sąd polubowny rozpoznający sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów. Wyrok sądu polubownego powinien zawierać motywy rozstrzygnięcia oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego wydano wyrok, zawierać oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce jego wydania. Wyrok sądu polubownego doręcza się stronom.

Etap 5. Domagaj się uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku

Aby uzyskać moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego, wyrok sądu polubownego musi być przez sąd państwowy uznany albo sąd ten musi potwierdzić jego wykonalność. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd państwowy orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski.

Tylko wyjątkowo sąd powszechny może odmówić uznania i stwierdzenia wykonalności, gdy:

• według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego albo
• uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski (klauzula porządku publicznego).

Nieco odmiennie wygląda sprawa uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych wydanych za granicą. Oprócz wymienionych podstaw odmowy, możliwa jest odmowa uznania lub wykonania, gdy strona wykaże, że:

• nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
• nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony swoich praw przed sądem polubownym,
• wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu; jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, odmowa uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego może dotyczyć jedynie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres,
• skład sądu polubownego lub postępowanie przed nim nie były zgodne z umową stron lub – w braku w tym przedmiocie umowy – nie były zgodne z prawem państwa, w którym przeprowadzono postępowanie przed sądem polubownym,
• wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został uchylony albo jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd państwa, w którym lub według prawa którego wyrok ten został wydany.

Etap 6. Spróbuj uchylić orzeczenie

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu polubownego może podjąć próbę jego uchylenia. Wyrok sądu polubownego wydany w Polsce może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku.

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

• brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
• strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
• dotyczy on sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu; jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
• nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
w wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
• w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że:

• według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
• wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski (klauzula porządku publicznego).

Wzór zapisu na sąd polubowny 

Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego ........................................................................................

zawarta w dniu ........................ 200.. r., w ........................................... 
pomiędzy .......................................................................................... 
z siedzibą w ....................................................................................... 
ul ..................................................................................................... 
w imieniu którego/której* działają: 1...................................................................................................... 2.....................................................................................................,
a .....................................................................................................
z siedzibą w ................................... ul.................................................
w imieniu którego/której* działają: 1...................................................................................................... 2.....................................................................................................,
o treści następującej:

§ 1

Na mocy niniejszej umowy strony poddają spór wynikły (mogący wyniknąć*) z: 
.........................................................................
(dokładnie oznaczyć przedmiot sporu lub stosunku prawnego)
ostatecznemu rozstrzygnięciu w postępowaniu polubownym przed sądem polubownym ......................, zgodnie z obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy regulaminem sądu polubownego, który jest stronom znany i w pełni przez nie akceptowany.

§ 2

Strony jako arbitra*, arbitrów* wybierają z listy arbitrów sądu polubownego:
1.................................................................................... 
(imię i nazwisko arbitra)
2.................................................................................... 
(imię i nazwisko arbitra)

§ 3

Strona lub strony nie muszą dokonywać wyboru arbitra lub arbitrów w niniejszej umowie, nawet w przypadku, gdy lista arbitrów jest im znana. W takim przypadku wybór arbitrów nastąpi w trybie przewidzianym w regulaminie.

§ 4

Strona lub strony mogą pozostawić określenie składu sądu polubownego prezesowi sądu polubownego. W takim przypadku muszą jednoznacznie swoją wolę oświadczyć w § 2 niniejszej umowy.

§ 5

Strony zobowiązują się do przestrzegania regulaminu sądu polubownego, regulaminu powoływania arbitrów, regulaminu opłat oraz do dobrowolnego wykonania orzeczenia arbitrażowego lub ugody zawartej przed sądem polubownym.

§ 6

Sąd polubowny będzie odbywał swe posiedzenia w siedzibie sądu polubownego. O ile sąd polubowny wyznaczy rozprawę, odbędzie się ona bez względu na stawiennictwo stron prawidłowo zawiadomionych. Sąd polubowny może rozpoznać sprawę po wysłuchaniu tylko jednej ze stron, jeżeli druga odmówi składania wyjaśnień.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym.

§ 8

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, o jednakowej treści, z których jeden wraz z pozwem przekazywany jest sądowi polubownemu.


Podpis Strony

Podpis Strony

(*) niepotrzebne skreślić

Do najbardziej znanych stałych sądów polubownych działających w Polsce należą:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel.: (0-prefiks-22) 827-47-54
fax: (0-prefiks-22) 827-94-01
e-mail: info@sad-arbitrazowy.pl
www.sad-arbitrazowy.pl

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
ul. Flory 9/3
Warszawa
tel.: (0-prefiks-22) 565-20-70
fax: (0-prefiks-22) 565-20-95
e-mail: sadarbitrazowy@prywatni.pl
www.prywatni.pl

Autor jest radcą prawnym

OPINIA EKSPERTA

Paweł Litwiński radca prawny w Kancelarii Tomczak i Partnerzy

Co powinien zawierać zapis na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Należy zwrócić uwagę, że niektóre elementy takiego zapisu mają charakter obligatoryjny, a więc ich brak czyni go nieważnym. Elementem takim jest przedmiot sporu. Może on zostać wskazany jedynie w wypadku, w którym spór już powstał. Można też wskazać stosunek prawny, z którego spór może wyniknąć w przyszłości. Stosunkiem prawnym może być np. umowa sprzedaży, pożyczki, najmu, umowa o roboty budowlane czy każdy inny stosunek.

Bezskuteczne za to będą postanowienia zapisu naruszające zasadę równości stron, np. uprawniające do wystąpienia przed sąd polubowny tylko jednej ze stron.

W zapisie mogą także znaleźć się dodatkowe postanowienia o charakterze fakultatywnym. Gdy strony ich nie uzgodnią, to zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym. I tak, w zapisie warto wskazać miejsce postępowania arbitrażowego oraz miejsce posiedzenia dla odbycia narady arbitrów albo przeprowadzenia dowodów. Kolejnym elementem jest liczba arbitrów oraz sposób ich powołania, a także tryb postępowania o wyłączenie arbitra. Równie istotne z perspektywy stron mogą być takie kwestie, jak sposób doręczania pism i język, w którym prowadzone będzie postępowanie arbitrażowe.

Ważnym zagadnieniem jest również sposób prowadzenia postępowania. W braku bowiem odmiennego uzgodnienia stron sąd arbitrażowy może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Stronom zależeć może również niekiedy na ograniczeniu sądu w podejmowaniu swobodnej decyzji o wyznaczeniu rozprawy lub prowadzeniu postępowania na podstawie dokumentów lub innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Jeżeli zaś stronom szczególnie zależy na szybkości postępowania, mogą ograniczyć sąd arbitrażowy w możliwości powoływania biegłych.

Niektóre z wymienionych uzgodnień mogą zapaść później niż w zapisie na sąd polubowny. Jednak jak uczy praktyka, gdy powstanie już spór, to z uwagi na sprzeczne interesy stron, często trudno dokonać jest jakichkolwiek zgodnych ustaleń. Dlatego warto się zabezpieczyć i pomyśleć o warunkach i zasadach prowadzenia arbitrażu już na etapie zawierania umowy.

Zatem zapis na sąd polubowny może przybrać postać bardzo różną – od bardzo prostej klauzuli arbitrażowej po bardzo rozbudowany kontrakt określający szczegółowo wszelkie zasady postępowania arbitrażowego, szczególnie w skomplikowanych, profesjonalnych stosunkach gospodarczych.
powrót

tel.: + 48 22 856 55 30
fax: + 48 22 856 55 33

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4
02-546 Warszawa
budynek Klimt House

e-mail kancelaria@glcl.pl

Znajdź nas w google maps.
Zobacz lokalizację naszej firmy.